top of page

Thuyết Trình Tại Marines' Memorial Club 2013

Updated: Jan 10, 2021

Watch the full version of George J. Veith, author of "Black April: The Fall of South Vietnam", at the Marines' Memorial Club on February 12, 2013.


Ngày 12, tháng Hai, năm 2013, George J. Veith giới thiệu tác phẩm "Tháng Tư Đen" tại Câu Lạc Bộ Tưởng Niệm Thủy Quân Lục Chiến.
"The Politburo to vote with them and the vote is made to resume military struggle which means looking for a way to conquer South Vietnam. So, within four months of the signing the Paris Peace Accords, the Politburo already null and void of them out and nobody knows it but them."

Bộ Chính Trị đã bỏ phiếu đồng thuận (với Võ Nguyên Giáp và Lê Đức Anh) là sẽ tiếp tục cuộc chiến, nghĩa là sẽ tìm cách xâm chiếm cho bằng được Miền Nam VN. Vì thế, chỉ trong vòng bốn tháng, sau khi ký kết Hiệp Định Hòa Bình Paris (nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình cho Việt Nam), Bộ Chính Trị CSVN đã bí mật xóa bỏ Hiệp Định.


bottom of page