March, 2021Recent Posts

See All

Ký Thiệt: Tuốt Gươm

“Tháng Tư Đen” năm nay đã qua rồi, mục của Ký Thiệt mới viết về chuyện ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở Việt Nam mà không sợ mất thời gian tính hay “lỗi thời”, vì 46 “Tháng Tư Đen” đã trôi qua vẫn có người,