top of page

Phỏng Vấn Tác Giả - Carolina TV News 2019

Phóng Viên Destiny Nguyễn phỏng vấn George J. Veith trong đề tài: "Sự Thật Cho Cuộc Chiến Việt Nam."
"There is now a growing tendency of scholars to look at South Vietnamese. For so many years, American were focusing on their side of the war - the American wanted to hear only about American. Over the last 20 years, there're a growing input to look at the North Vietnamese to understand what the Communists did. But in the last 5 or 6 years, I think I've helped the drive of some of this, there've been an interest in learning about the South Vietnamese's history."


I think in my next book I'll be able to finally tell the story of the South Vietnamese people, that hopefully drive even more scholarships.

Hiện nay đang có một khuynh hướng ngày càng nhiều các học giả tìm hiểu về Nam Việt. Trong rất nhiều năm, Hoa Kỳ chỉ chú trọng tới phía họ trong cuộc chiến- Người Mỹ chỉ muốn nghe chuyện của người Mỹ. Trong 20 năm rồi, lại có khuynh hướng nhìn về phía Bắc Việt để tìm hiểu Cộng Sản đã làm những gì. Nhưng khoảng 5, 6 năm gần đây, tôi nghĩ tôi đã phần nào thúc đẩy điều này, nảy ra sự muốn tìm biết về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa.


Trong cuốn sách kế tiếp, tôi sẽ kể lại một cách rốt ráo hơn về câu chuyện của người Miền Nam Việt Nam. Và hy vọng rằng sẽ thúc đẩy nhiều học giả tìm hiểu hơn.

Comments


bottom of page